خانه / اخبار داخلی / اجاره دهنده تصديق ای رفراندوم کشورترکیه ثمار گردشگران بریتانیایی

اجاره دهنده تصديق ای رفراندوم کشورترکیه ثمار گردشگران بریتانیایی

[ad_1]

فصل نامه ایندیپندنت كره زمين تاثیرات رفراندوم #کشورترکیه ثمار #گردشگری کشورترکیه نبا داد.

رهبر تشكيلات سياسي منصفي و توسعه، رجب طیب اردوغان، جلاجل اقدامی در عوض افزایش اختیارات كلاه خود و تغییر قانون اساسی دستگاه بافندگي به مقصد یک همه پرسی زد. ثمار ازاصل این همه پرسی، شهروندان کشورترکیه باید نسبت به مقصد تبدیل ديسيپلين پارلمانی کشورترکیه به مقصد ديسيپلين ریاستی رای می دادند که پشت بام كره زمين اعلام نتایج كره زمين صیانت دولت کشورترکیه اعلام شد که مردم، این به‌تمامی را پذیرفته بضع. نتایج محصول برداري اثر داغ كره زمين پیروزی رای واحد وزن معادل مردم (51.49 درصد) نسبت به مقصد آرای منفی (48.51 درصد آرا) دارد. این نشریه به مقصد تاثیر نتایج این رفراندوم ثمار بخش سفيران و گردشگری کشورترکیه تاديه شده و معتقد باریک این مشکل ثمار گردشگران بریتانیایی کشورترکیه اثرگذار خواهد صفت بويناك.


ایندیپندنت جلاجل این به دفعات می نویسد: «رای شهروندان کشورترکیه به مقصد ریاست جمهوری اردوغان جلاجل دوال 16 آوریل (یکشنبه هفته ماضي) موجب تغییر پیمان جلاجل این کشور خواهد شد. نتیجه این به‌تمامی به مقصد معنی آن باریک که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور قوچ آن را خواهد داشت مادام وعاء بار اول به ‌دست آوردن را كره زمين میان ببرد، مجلس شورا را منحله کند و ارچه بخواهد مادام اسم باشليق 2029 سوا برگزاری انتخابات جلاجل این کشور جلاجل قوچ باقی بماند. این امر موجب می شود بینهایت كره زمين رئيس ديوان نظران، کشورترکیه را داراي اتهام کنند که جلاجل حلول كننده تبدیل كشته شدن به مقصد دیکتاتوری باریک.»


هلن کافی، نویسنده مقاله آدم كردن می دهد: «گردشگری جلاجل کشورترکیه جلاجل كورس اسم باشليق اخیر به مقصد دلایلی كره زمين يكباره تاچند عملیات تروریستی شدید توسط دشواری روبه رو شده که به مقصد لفظ خصوصی چندی كره زمين ايشان گردشگران خارجی را باروح تيرخور آرامش طلب داده بضع. مبنا گردشگران كره زمين قريب 5.5 میلیون نفر جلاجل ژوئیه اسم باشليق 2015 به مقصد three.5 میلیون نفر جلاجل ماه مانند آن اسم باشليق قبل کاهش یافته و تحولات اخیر سیاسی نیز می تواند كشيده شده به مقصد این شود که گردشگران بیشتری كره زمين سفيران به مقصد این کشور برگشته شوند.» کافی معتقد باریک در عوض آن ردياب كره زمين افرادی که در عوض تعطیلات کشورترکیه را تجريد می کنند، توصیه های کارشناسان متفاوت باریک. تورگردانان بریتانیایی مثل توماس کوک مفروضات كلاه خود را كره زمين دفتراسناد وزارت امور خارجه و مشترک المنافع (FCO) تحصیل می کنند. یکی كره زمين سخنگویان این شرکت به مقصد ایندیپندنت كلام باریک: «ایمنی مشتریان ما همیشه جلاجل اولویت بار اول آرامش طلب دارد. توصیه وزارت امور خارجه کشوربریتانیا در عوض کشورترکیه پشت بام كره زمين رفراندوم اخیر تغییری نکرده باریک. ما به مقصد صفت منسوب به طوس مداوم توصیه های سفيران كره زمين این دفتراسناد را باروح بررسی آرامش طلب می دهیم و مشتریانمان را پیش كره زمين سفيران، به مقصد توجه به مقصد این مشکل تشویق می کنیم.»


ابتا (تين آژانس های هوایی کشوربریتانیا) که قانون گذاری در عوض شرکت های سفيران را جلاجل کشوربریتانیا به مقصد كفالت دارد، پیغام مشابهی در عوض مشتریانش فرستاده باریک: «مثل همیشه، ابتا پیشنهاد می کند افرادی که به مقصد تعطیلات می روند، باید توصیه های سفيران دفتراسناد وزارت امور خارجه کشوربریتانیا را باروح بررسی آرامش طلب دهند و كنار زدن کنند.» یکی كره زمين سخنگویان ابتا نیز به مقصد ایندیپندنت اعلام کرده باریک: «توصیه در عوض سفيران به مقصد کشورترکیه اخیرا بیانگر این باریک که مردم باید مراقب باشند و توصیه های مسوولان ایمنی محلی را كنار زدن کنند، در عرض شرح احوال های رسانه ای را باروح بررسی آرامش طلب دهند و جلاجل باروح توصیه های سفيران به مقصد دوال بمانند.» توصیه دفتراسناد وزارت امور خارجه کشوربریتانیا جلاجل باروح کشورترکیه حكماً به مقصد برگزاری همه پرسی جلاجل این کشور اشارت مستقیم نمی کند؛ باآنكه هشداری نقل کرد ازدحام سیاسی می دهد. این دفتراسناد جلاجل وب سایت كلاه خود نوشته باریک: «راه پيمايي اعتراض آميز گاه و بیگاه جلاجل شهرهای مختلف کشورترکیه رخ می دهد که چندی كره زمين ايشان جلاجل ماضي ستيزه گري شهر بار شده بضع. راه پيمايي اعتراض آميز شهر پیشین جلاجل استانبول صفت بويناك که مرکز آن جلاجل حوالی میدان تقسیم، خیابان خودمختاري و جلاجل پرسپكتيو بشیکتاش و کادیکوی آرامش طلب داشت و اخیرا به مقصد «آک میدانی» کشیده شده باریک. جلاجل آنکارا راه پيمايي اعتراض آميز کنندگان عمدتا جلاجل شهربان کیزیلای مرکزی و جهات دفتراسناد بار اول وزیری محضر دارند. جلاجل ازمیر نیز تمرکز جلاجل مرکز شهر و نزدیکی بندري بوده باریک.»


ایندیپندنت جلاجل آدم كردن توصیه های دفتراسناد وزارت خارجه گزارش ها می دهد: «شما باید كره زمين جمعناتمام راه پيمايي اعتراض آميز اجتناب و ارچه یکی كره زمين ايشان ابتر شدن شد، شهربان را شهرستان ترک کنید. پلیس به مقصد صفت منسوب به طوس گسترده ای كره زمين رخت شو اشک آور و پيمان تراكم قوی كاربرد خواهد انجام بده مادام راه پيمايي اعتراض آميز کنندگان را تارومار کند.»


تاثیر ناگزیر


به مقصد كلام فرانک برهنی، مسوول شکایات مشتریان جلاجل وب سایت HolidayTravelWatch اتفاقات سیاسی اخیر ممکن باریک ثمار صنعت سفيران تاثیر زیادی داشته باشد. اوی به مقصد ایندیپندنت می گوید: «نتیجه همه پرسی کشورترکیه ممکن باریک پيرامون كره زمين هوش مسافران و گردشگران بریتانیایی باشد، اما نتیجه این هم چشمي كردن حاکی كره زمين ازدحام بیشتری جلاجل این شهربان خواهد صفت بويناك. جلاجل حلول كننده موجودي مشخص نیست اسم ابله نتیجه این رویداد ممکن باریک جنگ جو زا باشد؛ حكماً ارچه چالشی ایجاد کند و اینکه آیا جامعه کشورترکیه به مقصد صفت منسوب به طوس نسبتا فراگیری به مقصد این به‌تمامی بنیادین ایجاد شده و قوانین پيوسته كاري به مقصد آن بیانات اثر داغ می دهد یا خیر.»


ایندیپندنت آدم كردن می دهد: «اكثراً مسافرانی که به مقصد کشورترکیه می روند، احتمالا عاطل تاثیر آنی جلاجل تفریحگاه های ساحلی نخواهند داشت. به مقصد هر حلول كننده، بدون شك صفت منسوب به طوس که جلاجل اسم باشليق های اخیر دیده ایم، افزایش مبنا حملات تروریستی جلاجل مقاصد نگارستان گردشگری کشورترکیه و نقل کرد ايشان، كشيده شده به مقصد کاهش مبنا گردشگران اروپایی شده و کشورترکیه را كره زمين مقصد سفيران ايشان برون مرز کرده باریک. در عرض مشخص نیست اسم ابله دیکتاتوری کشورترکیه اکنون توسط اتحادیه اروپا روال خواهد انجام بده و این امر می تواند تاثیراتی روی مبنا پناهندگان خاورمیانه ای که كره زمين کشورترکیه خیزاب می کنند و به مقصد مقاصد اروپایی می روند، بگذارد. هیچ یک كره زمين این اثرات واقعی یا بالقوه کمکی به مقصد صنعت گردشگری کشورترکیه نمی کنند. توسط توجه به مقصد جمعناتمام این مناسبت ها، کسانی که قصد سفيران دارند، يابس اسم پري زده کننده باشند یا هدیه کننده، شکی صور ندارد توسط صور اطمینان به مقصد این صنعت توسط این جنگ جو سیاسی اخیر کمکی دریافت نمی کنند.»


تهدید بی اجاره دهنده!


به مقصد هر لفظ، چندی كره زمين بيگانگان نیز جلاجل باروح پتانسیل کشورترکیه در عوض به شدني محبوبیتش به مقصد ديباچه یک مقصد گردشگری نيك بین هستند. تد ویک، مدیر شرکت Kirker Holidays باور دارد که تهدیدات موجود جلاجل کشورترکیه جلاجل زیادتر اروپا تکرار شده بضع و مسافران به مقصد يسر نسبت به مقصد ریسک آن آگاه كردن نمناك می شوند.


اوی به مقصد ایندیپندنت می گوید: «همسايگي سایر مقاصد مثل استکهلم، برلین، پاریس، نیس، بروکسل و حتی لندن، استانبول جلاجل ماه های اخیر مادام حدودی اثرات مخربی را هیبت کرده باریک. به مقصد هر لفظ، گردشگرانی که كره زمين کشورترکیه و استانبول بازدید کرده بضع، كره زمين میهمان نوازی باريتعالي، فعاليت ها خارق عادت و قيمت زیاد زروسيم شرح احوال کرده بضع.» اوی اضافه می کند: «ایمنی و ایمنی در عوض گردشگران همیشه عملي ساختن مهمی بوده باریک، اما مسافران باتجربه كپل به مقصد آگاهی زیادی که اخیرا جلاجل باروح این معضلات ایجاد شده و كره ارض را جلاجل ثمار گرفته، خصيصه گرفته بضع و در عوض جوامع غربی، ریسک اكثراً مانند آن کسانی باریک که تجريد کرده بضع به مقصد جای آنکه به مقصد برون مرز كره زمين کشور سفيران کنند، جلاجل خانه محقر بمانند.»


این فعال گردشگری معتقد باریک: «بینهایت كره زمين مشتریان دیدگاهی عقلایی و عمل گرا به مقصد این مشکل داشته و اکنون نسبت به مقصد این موضوع بحث که مدعا های سفيران ايشان توسط تهدید روبه رو شود، بی ميل داشتن هستند. هرچه مسافران باتجربه نمناك باشند، زیادتر درک می کنند که پیش بینی اینکه دفعه پس ازآن کجا توسط تهدید روبه رو می شود، سخت باریک.»


جلاجل واقع، جمعناتمام خبرها جلاجل باروح گردشگری کشورترکیه غيرمساوي نبوده باریک. درحالی که توسط توجه به مقصد آمار موجود، رزروها در عوض سفيران به مقصد کشورترکیه جلاجل صيف اسم باشليق 2017 جلاجل حلول كننده موجودي نسبت به مقصد 12 ماه ماضي 18 درصد کاهش یافته، ابتا شرح احوال های مثبتی كره زمين مبنا گردشگران کشوربریتانیا در عوض تعطیلات عید شهرستان جلاجل تفریحگاه های جنوبی کشورترکیه ارائه کرده باریک.

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *