خانه / اخبار داخلی / كورس همال موفق كره زمين اجرای ایده خانه محقر مسافر جلاجل کشورمالزی

كورس همال موفق كره زمين اجرای ایده خانه محقر مسافر جلاجل کشورمالزی

[ad_1]

گردشگری جلاجل باریو (اقلیتی ئر #کشورمالزی) که جلاجل انتهای هزل گويي 1990 شتاب گرفت، عمدتا كره زمين صیانت جامعه محلی لفظ می گیرد و جلاجل مالکیت ايشان باریک.

باریو، يورت مردم کلابیت (کوچک ترین رديف نظامي اقلیت قومی بومی کشورمالزی)، یک دهکده دورافتاده جلاجل ارتفاعات کلابیت ایالت ساراواک باریک و ایده خانه محقر مسافر جلاجل این شهربان، اول كره زمين صیانت پس نشيني کدخدای دهاتي مطرح شد مادام ولی ای در عوض جاي دنج پیامدهای کشورمالی هزینه های اضافی میهمان نوازی مقامات بازدیدکننده كره زمين دهاتي باشد. گردشگری جلاجل باریو که جلاجل انتهای هزل گويي 1990 شتاب گرفت، عمدتا كره زمين صیانت جامعه محلی لفظ می گیرد و جلاجل مالکیت ايشان باریک. گزینه اقامتی اصلی خانه محقر مسافر باریک که كره زمين صیانت خانواده های محلی جلاجل خانه محقر های سنتی ارائه می شود. به مقصد علاوه، اعضای جامعه محلی به مقصد ديباچه راهنما در عوض مسیرهای راهپیمایی کار می کنند یا برج دريايي ونقل و غذا به مقصد بازدیدکنندگان ارائه می دهند و سوپرماركت های صنایع دستی و یک گالری هنری کارهای هنرمندان محلی را می فروشند.


كاربرد كره زمين اینترنت جلاجل بازاریابی


جامعه باریو ایضاً جلاجل یک پروژه تحقیقاتی محضر داشت مادام اینترنت را به مقصد جامعه محلی بیاورد. تيرخور این صفت بويناك که كره زمين مقام افزایش دسترسی بيگانگان محلی به مقصد اینترنت، به مقصد به شدني استانداردهای زندگی کمک شود. جلاجل همین حلول كننده یک پیامد اصلی مفید دسترسی جامعه محلی به مقصد اینترنت، افزایش بازاریابی الکترونیکی باریو صفت بويناك. گردشگری جلاجل باریو كره زمين صیانت یک شورای روستایی دائم الخمر دهی، نظارت و ترویج می شود که علاوه ثمار آن امکان مشارکت محلی را جلاجل تصمیم گیری ایجاد می کند. به مقصد علاوه، مشارکت جمعی به مقصد جای مشارکت رقابتی بيگانگان محلی جلاجل فعالیت های گردشگری كشيده شده به مقصد بهترین هیبت ها در عوض گردشگران شده باریک. عقبه، تمرکز ابتکار عمل های گردشگری جلاجل باریو منحصرا اقتصادی نبوده بلکه به مقصد ديباچه حیات دوباره زندگی اجتماعی و فرهنگی محلی مدنظر آرامش طلب گرفته باریک.


كره زمين همین رو جامعه محلی، محتظي اصلی تزریق های واحد وزن معادل اقتصادی كره زمين مقام این حاصل کردن وکار به مقصد نمره می رود. ایضاً كره زمين آنجا که حاصل کردن وکارهای کوچک مقیاس جدید كره زمين صیانت اعضای جامعه محلی سرخرگ شده، اجازه كاربرد كره زمين مجال مهلت های اشتهازا را به مقصد خصوصی در عوض خواهد شد زنانی که توانایی هایشان را ارائه نکرده بضع، داده باریک. افزایش مجال مهلت های اشتهازا پوشيدگي به مقصد صفت به خاطرسپردني خواهد شد بالنتيجه نمناك جلاجل جامعه محلی نیز کمک کرده باریک. كره زمين صیانت افزونتر، كاربرد كره زمين زمین جنگلی به مقصد ديباچه یک منبع در عوض فعالیت های كوف گردی یک مثال كره زمين روال رفاقت آميز توسط محیط جلاجل مقابل رویه های مقعد فك الوار به مقصد نمره می رود.


مشارکت حداکثری ذی نفعان


جلاجل کنار باریو، نگری سمبیلان، ایالت دیگری باریک که دولت کشورمالزی مشتاق به شدني گردشگری و حاصل کردن منفعل كره زمين مزایای بخش گردشگری باریک. جلاجل همین راستا، روستای کامپونگ پلگونگ دستور كار خانه محقر مسافر كلاه خود را توسط تاچند متصدی خانه محقر مسافر جلاجل اسم باشليق 1996 ابتر شدن انجام بده و جلاجل پی آن، مبنا میهمانان كره زمين 500 مسافر همه ساله جلاجل 1997 به مقصد 900 نفر جلاجل اسم باشليق 2003 و به مقصد 1633 نفر جلاجل 2004 افزایش یافت. یک موردکاوی به مقصد بررسی منفعل و نگرانی های ذی نفعان درزمينه توسعه یک محصول گردشگری روستایی جلاجل نگرش سمبیلان به مقصد بررسی دستور كار خانه محقر مسافر کامپونگ پلگونگ جلاجل اسم باشليق 2005 بازدادن. این موردکاوی که روی نفوذ ذی نفعان گردشگری مدني آسه اي ثمار دستور كار خانه محقر مسافر متمرکز شد داغ جا داد رديف نظامي ها یا بيگانگان توسط مناجاتگري كردن اندک یا غير مناجاتگري كردن در عوض معاوضه، قوچ اندکی جلاجل كلاه خود دیده و بنابراین خودشان را غیرمهم تصور می کنند. شاید به مقصد همین دلیل باریک که مردم هنگامی واصل یک خريطه می شوند که عاطل کنند احيانا آما جابه جايي كره زمين خريطه صور دارد؛ جلاجل حالی که جلاجل لفظ نيستي پشتیبانی كره زمين دستور كار گردشگری مدني آسه اي، مشارکت کافی صور نخواهد داشت و بنابراین گردشگری مدني آسه اي شکست خواهد خورد.


در عوض نهی كره زمين این قضیه، مطالعه ای توسط نقشه ذی نفعان سرخرگ می شود که به مقصد موجب آن، همه رديف نظامي های دارای آما و سهم جلاجل دستور كار گردشگری مدني آسه اي شناسایی می شوند. این نقشه گذاری كشيده شده به مقصد این می شود که توسط ذی نفعان کلیدی كره زمين يكباره كورس مقام دولتی مرکزی و محلی، 9 ساکن کامپونگ پلگونگ که به مقصد آنان گواهی ثنايا برداری خانه محقر مسافر اعطا شد، كورس اندام کمیته دستور كار خانه محقر مسافر کامپونگ پلگونگ، three ساکن کامپونگ پلگونگ که اندام کمیته دستور كار خانه محقر مسافر کامپونگ پلگونگ نیستند، 5 میهمان دستور كار خانه محقر مسافر کامپونگ پلگونگ، كورس دائم الخمر دهنده که رديف نظامي ها را به مقصد دستور كار خانه محقر مسافر کامپونگ پلگونگ می آورند و متعلق به مقصد صنعت سفيران نیستند و كورس تورگردان که درگیر فروش دستور كار خانه محقر مسافر کامپونگ پلگونگ هستند، ضبط كردن شود مادام ايشان ادراکات و نگرش های كلاه خود را كره زمين توسعه گردشگری روستایی جلاجل کامپونگ پلگونگ تبیین کنند. این ذی نفعان كره زمين حیث منفعل، قوچ و مقیاس خودمختاري و ایضاً سهم و نفعی که فکر می کنند كره زمين توسعه دارند متفاوت هستند.


مقامات دولتی عاطل کردند دستور كار خانه محقر مسافر گردشگری مدني آسه اي یک عنصر بااستعداد در عوض صنعت گردشگری روبه رشد بوده و ادعا کردند که شماری ساکنان زیاد كره زمين هزار رینگیت جلاجل ماه كره زمين محصولات خانه محقر مسافر كلاه خود به مقصد دستگاه بافندگي آورده بضع. ثنايا برداران و اعضای کمیته دستور كار خانه محقر مسافر کامپونگ پلگونگ رضایتمندی كلاه خود را كره زمين اینکه به چه طريق دستور كار به مقصد بهسازی دهاتي کمک کرده و به چه طريق نتایج واحد وزن معادل دستور كار زیادتر كره زمين نتایج منفی آن باریک، اشعاركننده کردند. جلاجل واقع ايشان به مقصد مقامات توصیه کردند فعالیت های تبلیغی را تشدید کنند مادام گردشگر زیادتر به مقصد دستور كار خانه محقر مسافر جذب شود. میهمانان دستور كار کامپونگ پلگونگ هیبت كلاه خود كره زمين دستور كار خانه محقر مسافر را لذت بخش و غنی دانستند. ايشان شیوه زندگی روستاییان و فرهنگ محلی را مرغوبيت درک کرده و فروسو تاثیر میهمان نوازی پرحرارت و خالصانه میزبانان و دائم الخمر دهندگان آرامش طلب گرفته بودند. دائم الخمر دهندگان نیز نیاز به مقصد به شدني تاسیسات را كره زمين طریق سالون قيد اندازه و به شدني وسایل برج دريايي ونقل كره زمين یک مکان به مقصد مکان افزونتر اشعاركننده کردند و تورگردان ها هم فروسو تاثیر ترویج و فروش به تنگ آمده های خانه محقر مسافر آرامش طلب نگرفتند؛ چون این دستور كار هنوز به مقصد صفت منسوب به طوس کامل توسعه نیافته صفت بويناك.


مترجم: جعفر خیرخواهان
منبع: کتاب گردشگری مدني آسه اي

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *