خانه / اخبار داخلی / سه مشکل اساسی جلاجل گردشگری کشورایران

سه مشکل اساسی جلاجل گردشگری کشورایران

[ad_1]

حجره بازرگانی کشورایران جلاجل جدیدترین شرح احوال كلاه خود، قریب به مقصد 50 پیشنهاد در عوض افزایش سرمایه گذاری خارجی كره زمين طریق توسعه صنعت #گردشگری ارائه کرده باریک.

كره زمين دورنما بخش خصوصی مقوله سرمایه گذاری بسیار بااستعداد باریک و گردشگری می تواند به مقصد ديباچه زمینه سرمایه گذاری عمل کند. گردشگر توسط ورود به مقصد کشورایران توسط زمینه های سرمایه گذاری خارجی آشنا می شود و سرمایه گذاری نیز باعث توسعه گردشگری می شود؛ بنابراین یک اخبار دوسویه میان ايشان صور دارد. این صنعت باید به مقصد ديباچه ابتدا ای در عوض توسعه سرمایه گذاری و عملي ساختن پیشران آن مطرح باشد. ایضاً به مقصد دلیل پراکندگی توریستی پرسپكتيو مختلف کشور، می تواند مجال مهلت های شغلی مستقیم و غیرمستقیمی را جلاجل مدیر های مختلف ایجاد کند.


جلاجل این حلول كننده، حجره بازرگانی کشورایران جلاجل جدیدترین شرح احوال كلاه خود نقل کرد گردشگری طي بررسی ویژگی های سرمایه گذاری جلاجل گردشگری و ایضاً مجال مهلت ها، تهدیدها، نقاط بي قوتي و قوت توسعه توریسم جلاجل کشور، قریب به مقصد 50 پیشنهاد در عوض افزایش سرمایه گذاری خارجی كره زمين طریق توسعه این صنعت ارائه کرده باریک. این شرح احوال «تامین زیرساخت های واجب شده»، «ارائه تسهیلات و كارها گردشگری درخور اطفال جذب توریست» و «تيرخور گذاری جلاجل بازارهای بالقوه خارجی» را سه مشکل اساسی جلاجل گردشگری کشورایران عامدا و كره زمين ايشان به مقصد ديباچه هم سر دايگي پیگیری جلاجل این مربوط به حوزه یاد کرده باریک.


7 ویژگی سرمایه گذاری جلاجل گردشگری


اسم بزرگواري این شرح احوال، سرمایه گذاری جلاجل اظهاروجود توریسم دستگاه بافندگي ناچیز 7 ویژگی اصلی دارد. در‌آغاز آنکه، سمت مسئلت جلاجل صنعت گردشگری به مقصد نكراء فروسو تاثیر عوامل غیر اقتصادی باریک؛ به مقصد این منطوق که رويداد بی ثباتی های سیاسی، تروریسم و گشايش بیماری های خاص كره زمين يكباره مسائلی هستند که می توانند به مقصد آسیب پذیری جدی صنعت جهانگردی یک شهربان كشيده شده شوند. كره زمين صیانت افزونتر، کالاها و كارها تولیدشده جلاجل گردشگری عمدتا غیر دايگي انبار وزیر ها هستند و این ویژگی به مقصد دلیل ماهیت خدماتی وجود داشتن آن باریک. به مقصد این ترتیب شيوا می شود که مشكل سازي نوسان نمایش و مسئلت جلاجل گردشگری بسیار حسا س نمناك كره زمين سایر صنایع تولیدی باریک. فصلی وجود داشتن نیز افزونتر ویژگی گردشگری باریک. جلاجل صنعت توریسم مبارزه ها باید جلاجل صوب کاهش نوسانات فصلی و دورودورنگ ای یا متعادل وزیر ها تقاضاها جلاجل زمان های مختلف باشد.


شلوغ وجود داشتن زیاد كره زمين حد یک مهمانخانه جلاجل فصلی كره زمين اسم باشليق و خليق وجود داشتن زیاد كره زمين اندازه آن جلاجل فصلی افزونتر مقرون به مقصد صرفه و صوت نیست. جلاجل عین حلول كننده، کارشناسان معتقدند گردشگری تکنیک چتری باریک؛ به مقصد این منطوق که نقصان جلاجل ارائه هر یک كره زمين کالاها و كارها حین سفيران، به مقصد ایجاد محدودیت جلاجل مسئلت در عوض سایر کالاها و كارها این صنعت مبدل می شود. به طورمثال ارچه كارها اقامتگاهی مناسبی جلاجل یک مقصد گردشگری نمایش نشود، کارآیی سیستم برج دريايي ونقل، ظرفیت كارها غذایی، امکانات گيرايي های محلی و توانمندی دفاتر و واحدهای ارائه دهنده گردشگری همه و همه مادام قريب بیشمار بی نتیجه می مثل. این درست نظیر آن باریک که قسمتی كره زمين یک چترمانند سوفار شده باشد که کل آن را بی فایده می سازد. ایضاً این صنعت به مقصد نكراء فروسو تاثیر سیستم برج دريايي و حمل باریک.


جلاجل شرح احوال مذکور، كره زمين رسا وجود داشتن اختصاصی زمان مال و مكنت سرمایه نیز به مقصد ديباچه ششمین ویژگی سرمایه گذاری جلاجل گردشگری یاد شده باریک. سرمایه گذاری جلاجل صنعت گردشگری مبلغ ها زیادی را می طلبد و اسم باشليق های زیادی واجب شده باریک مادام سرمایه گذاری اعمال شده بازیافت شود. كره زمين این رو، یک بنگاه گردشگری باید دارای چنان قابلیت تشكيل کشورمالی باشد که جلاجل لفظ جلي تنگناهای کشورمالی یا رخدادهای غیرمترقبه توان حرکت و آدم كردن حیات اقتصادی كلاه خود را همين صفت به خاطرسپردني کند. جلاجل نهایت، به شدني و گشايش سرمایه گذاری جلاجل صنعت گردشگری، زمینه ای درخور اطفال در عوض تشکیل شرکت های مهتر و مشارکت های چندملیتی را مهيا خواهد انجام بده. لذا ماهیت اصلی شرکت های چندملیتی و تاثیرات واحد وزن معادل و منفی عملکرد فعالیت های این نوع شرکت ها جلاجل نمايشگاه اقتصاد جهانی به مقصد خصوصی جلاجل تباني توسط کشورهای توسعه نیافته را همين باید مد نگاه خشم آلود آرامش طلب داد. سيني این شرح احوال مجال مهلت ها، تهدید ها و نقاط قوت و بي قوتي گوناگونی ثمار كله دار راه توسعه گردشگری کشورایران صور دارد؛ نکاتی که جلاجل بهم نماه وارد به ذهن باریک.


پیشنهادهای راهبردی


كره زمين صیانت افزونتر این شرح احوال، توجه به مقصد جنبه فرهنگی کالاها و كارها جلاجل سله پرتفوی نتیجه کشور؛ توجه به مقصد صنایع دستی و سرمایه گذاری زیادتر جلاجل این زمینه؛ جدیت زیادتر جلاجل امر نشان دادن اهمیت صنعت گردشگری به مقصد مردم و مهيا سازی دوار پذیرش گردشگر جلاجل افکار عمومی؛ تبیین وعاء این صنعت به مقصد ديباچه کانال جذب سرمایه گذاری خارجی، منبع اشتهازا زایی و راهی در عوض توسعه اقتصادی و انسانی؛ صوب دهی در عوض رسیدن به مقصد نوآوری، خلاقیت و تشویق به مقصد تحقیق و توسعه زیادتر جلاجل این زمینه؛ سرمایه گذاری جلاجل امور زیربنایی؛ داده ها رسانی کافی درزمينه گيرايي های گردشگری و تبلیغات كاستن صوب تبیین افکار جهانی توسط دائم الخمر ها، دفاتر و نمایندگی های داده ها رسانی جلاجل امور سیاحتی؛ انعقاد درك متقابل نامه های همیاری توسط کشورها و دائم الخمر های گردشگری جهانی و کشوری به مقصد منظور مبادي و جذب گردشگر زیادتر را در عوض افزایش سرمایه گذاری خارجی كره زمين طریق توسعه صنعت گردشگری پیشنهاد کرده باریک.


ایضاً طراحی و اجرای به تنگ آمده های حمایتی كره زمين گردشگران خارجی كره زمين قبیل اعطای خطوط اعتباری، کارت تخفیف، معافیت مالیاتی نتیجه کالاهای گردشگری به مقصد لفظ عملیاتی و وهاج؛ كاربرد كره زمين نیروی انسانی کارآزموده و مطلع جلاجل امور مرتبط توسط گردشگری؛ تعمیر قوانین و ضوابط ورود و بيرون رفت اتباع خارجی؛ تامین نقشه اجتماع؛ تامین و تنظیم شناسنامه در عوض كلیه آثار تاریخی و فرهنگی موجود جلاجل بلدچي و مبارزه جلاجل صوب شناسایی آثار باستانی کشورایران جلاجل كره ارض و تبرئه ايشان به مقصد کشور؛ آگا ه سازی و داده ها رسانی نسل جدید به مقصد مبانی تطبیقی حقوقی درزمينه آثار فرهنگی و تاریخی بلدچي؛ كاربرد كره زمين فناوری های نوین و داده ها رسانی الكترونیكی كره زمين جاده ها سایت ها به مقصد مردم كره ارض در عوض جذب گردشگر نیز كره زمين افزونتر پیشنهادها جلاجل این اظهاروجود ديباچه شده باریک.


به مقصد باور کارشناسان حجره کشورایران معرفی فرهنگ های تمدن سه تار و داده ها رسانی جلاجل زمینه تمدن عظیم ایرانی- اسلامی و آثار آن؛ برگزاری گردهم آيي و کنفرانس ها جلاجل شهرهای تاریخی در عوض تبلیغ و جذب زیادتر گردشگر؛ توجه به مقصد مفاهیم قرآن و روایات درزمينه گردشگری؛ اشکال فیلم های جذاب و چشم نواز و نمایش آن جلاجل رسانه ها؛ ایجاد چكمه های محلی جلاجل هر شهر در عوض نگهداری آثار شخصی بيگانگان به مقصد غيرماذون ايشان؛ ایجاد امكانات درخور اطفال اقامتی، پذیرایی و بهداشتی جلاجل نزول ده آثار تاریخی؛ صفت به خاطرسپردني و تعمير مزارگاه های تاریخی و احیای آن به مقصد ديباچه مدفن بیشمار كره زمين مايه هاي افتخار علمی و مذهبی و تاریخی؛ ایجاد ایمنی در عوض سرمایه گذاری جلاجل بخش میراث فرهنگی و گردشگری؛ ورود بخش خصوصی به مقصد صنعت چكمه، میراث فرهنگی، گردشگری و هتلداری توسط نظارت دولت و ارائه تسهیلات و معافیت؛ آموزش نیروهای چشم نواز جلاجل بخش آثار تاریخی در عوض تعمير، صفت به خاطرسپردني، راهنمایی و مطالعه؛ كاربرد كره زمين مناجاتگري كردن مايه 44 جلاجل زمینه گردشگری و میراث فرهنگی در عوض مدد ن كردن به مقصد بخش خصوصی؛ ایجاد ایمنی در عوض گردشگران خارجی و اتخاذ تدابیر واجب شده صوب رفع ذهنیت های منفی موجود؛ رفع تبعیض در عوض جهانگردان خارجی و تخفیف خصوصی در عوض ايشان جلاجل بازدید كره زمين چكمه ها و حذف شدني موانع غیر ضروری و ایجاد تسهیلات اداری در عوض گردشگران كره زمين افزونتر راهکارهایی باریک که می تواند به مقصد افزایش سرمایه گذاری های خارجی كره زمين طریق گردشگری بینجامد.


علاوه ثمار این، واگذاری گيرايي های طبیعی به مقصد بخش خصوصی در عوض ایجاد امكانات تفریحی و گردشگری توسط نظارت دولت؛ لزوم وحدت جلاجل سیاست گذاری بخش گردشگری؛ احیای قاپو های تاریخی به مقصد ديباچه نمادگرا شهرهای تاریخی و گيرايي گردشگری؛ تعمير و احیای کاروانسراها، خانه محقر ها، قلعه ها و قلعه های تاریخی وبهره داری كره زمين ايشان به مقصد ديباچه كانون ها اقامتی، تفریحی و چكمه؛ برگزاری تورهای رایگان در عوض دانشجویان به مقصد منظور آشنایی آنان توسط میراث فرهنگی؛ مونس تابلوی معرفی آثار جلاجل مقام ايشان؛ معرفی آثار تاریخی و گيرايي های گردشگری هر شهر جلاجل دخالت دادن آن؛ تامین ایمنی آثار تاریخی و اتخاذ تدابیر و آموزش های واجب شده در عوض نهی كره زمين عياري آثار؛ ارتقای مساحت گيري كارها رفاهی و گردشگری جلاجل حد استانداردهای جهانی در عوض جذب گردشگر نیز بخشی افزونتر كره زمين این پیشنهادها باریک. جلاجل نهایت نیز این شرح احوال گشايش فرهنگ گردشگری و صفت به خاطرسپردني میراث فرهنگی جلاجل میان اقشار مختلف جامعه؛ مونس تابلوهایی در عوض نگاشتن یادبود و نهی كره زمين خدشه دار آثار؛ تسهیل جلاجل عبورومرور به مقصد پرسپكتيو گردشگری و اختصاص وسایل نقلیه و ایستگاه های خاص گردشگری در عوض جابه جایی گردشگران به مقصد مقام آثار تاریخی برون مرز كره زمين شهرها؛ ارتقای كمی و كیفی نتیجه صنایع دستی؛ كاربرد كره زمين گيرايي ها و امتیازات کشورایران در عوض توریسم درمانی درحوزه پيمان درمانی و توریسم صحت را كره زمين افزونتر راه هایی عامدا که كره زمين آن طریق می توان به مقصد افزایش سرمایه گذاری خارجی جلاجل کشور كره زمين يكباره جلاجل گردشگری دستگاه بافندگي یافت.


لزوم وعاء آفرینی همه بخش ها


این شرح احوال جلاجل بخش پایانی كلاه خود تاکید کرده باریک که سیاست گذاران و دستور كار ریزان کشور و شهربان توسط توجه به مقصد فرابخشی وجود داشتن صنعت توریسم، باید تدوین نيت ها و دستور كار ها را به مقصد نوع ای ترسیم کنند که طي تولی گری دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سایر بخش ها اعم كره زمين دولتی و خصوصی نیز جلاجل تامین نیازهای اساسی وعاء كلاه خود را به مقصد درستی ایفا کنند مادام به مقصد این ترتیب توسط تعامل و تعریف روابط درعوض و ارگانیک بخش های غيرمشدد به مقصد این صنعت، شریان اقتصادی گردشگری کارآمد و توانمند شود؛ مادام جایی که جلاجل دوار صنعت توریسم و توسط ایجاد حاصل کردن و کار جدید، مساحت گيري اشتهازا زایی و درآمد لایه های مختلف اجتماعی رشد دايگي قبولی داشته باشد.


کارشناسان ایضاً یادآور شده بضع که سرمایه گذاری جلاجل صنعت گردشگری نیازمند توسعه زیرساخت های اقتصادی، مهيا وزیر ها پیمان اجتماعی درخور اطفال و به شدني روابط سیاسی توسط سایر کشورها باریک. گروهي آشنا، فقدان تحقيقات امکان سنجی یا واپسین هزینه منفعت جلاجل مدل های گردشگری، فقدان كاربرد كره زمين نیروی انسانی کارآمد، تصورات منفی گردشگران درزمينه پیمان امنیتی کشور، تبلیغات نامناسب، نارسایی های مقام های استقرار، موانع برج دريايي و حمل، كارها فرودگاهی نامناسب، وعاء ناکارآمد دولت و نهادهای دولتی مثل بانک ها كره زمين به عمد ترین مشکلات این صنعت به مقصد نمره می رود. توسط اتخاذ راهکارهای درخور اطفال در عوض رفع هرکدام كره زمين موانع فوق و به مقصد کارگیری دانايي حسابداری، چون كه جلاجل زمینه اقلامی که جلاجل شکل لفظ های کشورمالی مثل ترازنامه یا سود و زیان ارائه می شوند و چون كه جلاجل زمینه اقلامی که قابلیت ارائه جلاجل شکل اعداد و ارقام را ندارند، ایضاً توسط دیدگاه وزیر ها هم سر مرتبط توسط حسابداری زیست محیطی می توان بسترهای درخور اطفال را در عوض توسعه این صنعت مهيا انجام بده.


« دنیای سفيران » این نوشته را كره زمين «
نشريات ادواري دنیای اقتصاد » آورده باریک. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری باریک.

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *