خانه / اخبار داخلی / هرآينگي پیگیری کتاب های به مقصد غارت رفته مكان متبرك شیخ صفی الدین اردبیلی

هرآينگي پیگیری کتاب های به مقصد غارت رفته مكان متبرك شیخ صفی الدین اردبیلی

[ad_1]

کتاب های نفیس به مقصد غارت رفته مكان متبرك شیخ صفی الدین اردبیلی جلاجل حالی جلاجل #کشورروسیه به مقصد كله دار می سرما که هنوز هیچ نسخه ای كره زمين آن ها جلاجل #کشورایران صور ندارد.

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، كلنجار چالدران، نخستین نبرد دولت صفوی توسط عثمانی صفت بويناك که جلاجل نزدیکی شهر چالدران جلاجل طبع ها غربی کشورایران رخ داد. جلاجل این كلنجار نیروهای قزلباش نزدیک به مقصد چهل هزار پريان و رژيمان عثمانی قریب به مقصد یکصد هزار نفر بودند که قزلباشان به مقصد علت نمره کمتر و نداشتن ابزارجنگ آتشین كره زمين رژيمان عثمانی شکست خوردند. جلاجل این كلنجار سربازان ایرانی توسط شمشیر، نیزه و تیر و کمان می جنگیدند جلاجل حالیکه ارتش عثمانی كره زمين درشتي كردن و تفنگ ثنايا می جست. حكماً صفویان پیش كره زمين این كلنجار ابزارجنگ های آتشین جلاجل اختیار داشته و به مقصد طوق كاربرد كره زمين آن ها نیز آشنایی داشتند و شاه اسماعیل در عوض رسیدن به مقصد امپراطوري كره زمين درشتي كردن و تفنگ كاربرد کرده صفت بويناك.


قريب 170 اسم باشليق پیش روس ها به مقصد ديباچه غنیمت جنگی کتاب های عتیقه، نایاب و ارزشمندی را به مقصد کشورشان بردند. چندین اسم باشليق پیش افرادی جلاجل مدیر های آذربایجان شرقی و شهرستان اردبیل کمک کرده و بدلگام آن را ساختند. تعدادی كره زمين این کتاب ها نیز 15 اسم باشليق پیش عقب گرد داده شد اما همه آن ها نیست و کپی بی کیفیتی كره زمين آن هاست. اما هنوز کتابخانه مكان متبرك شیخ صفی الدین اردبیلی کلان كره زمين این کتاب های نفیس را ندارد حتی کپی آن نیز جلاجل اختیار این كلكسيون اسم نويسي جلاجل فهرست میراث جهانی نیست.


یوسف معماری جلاجل کتاب گنجینه تاراج شده مكان متبرك شیخ صفی به مقصد لفظ مفصل درزمينه کتابخانه مكان متبرك و آثار آن مستنداتی آورده باریک جلاجل بخشی كره زمين این کتاب فهرست کتاب هایی که به مقصد کشورروسیه صفت انتقام جو شده به مقصد گزارش ها زیر وارد به ذهن باریک:


آلات لهو اسم مورد الکلم فی معانی فصوص الحکم، به مقصد زبان عربی جلاجل فلسفه، تألیف محمّد پي علی – اسماء الحسنی معيت ترجمه به مقصد عربی، تألیف سلطانعلی مشهدی – مدافع مناجاتگر مخمس، به مقصد عربی – صحیفه کامله، تألیف عبدالله پي حيات تازه يافتن، به مقصد عربی – طوالع الانوار و مطالع الانظار، تألیف بیضاوی، به مقصد عربی – شواکل الحور فی گزارش ها هیاکل النور [دو نسخه] – الاشارات و التنبیهات – کتاب الکناش المعروف به مقصد کتاب الفاخر، تألیف محمد پي زکریا الرازی جلاجل پزشك بودن – الجامع الکبیر المعروف بالحاوی، تألیف یحیی پي سعید هذلی حلی – مرقعات – گلزار عین القضاه همدانی – کتاب علم، تألیف غزالی – لوایح جامی – مرقعات [هشت نسخه] – اجرا كردن شاهی – مقاله خواجه سرا انصاری – کیمیای فيلتر غزالی – تاریخ طبری (به مقصد فارسی) [سه نسخه] – شهر فردوس التواریخ – گلزار الصفاء میرخواند جلاجل یازده جماع – خلاصة الاخبار فی تبیین احوال الاخیار، تألیف خواندمیر – حبیب السیر – گوهرها الاخبار – اجتماع التواریخ رشیدالدین – ظفرنامه تیموری [دو نسخه] – آلات لهو السعدین و مجمع البحرین، كره زمين عبدالرزاق سمرقندی [دو نسخه] – صفوة الصفا، كره زمين ولد البزاز – بیاض (مکالمه شاه طهماسب توسط ایلچیان) – بزم رو نامه – تاریخ المآثر کالدررو الجواهر – روضة الاحباب فی سیرة النبی والآل و الاصحاب – مجمع الانساب – احسن الکبار فی معرفة الائمة الأطهار، تألیف محمد پي زید پي عربشاه حسینی – احسن الکبار فی معرفة الائمة الأطهار، (جماع دوم) – خلاصة الاشعار و زبدة الافکار – كلكسيون سخن منظوم – خمسه نظامی – دیوان اظهار تنفر كردن – شاهنامه (چادرپوش نسخه) – دیوان انوری – دیوان جامی – دیوان اظهار تنفر كردن متفرقه (مختلف) – صفت پادشاهانه شیرین – حدیقه حکیم سنایی – دیوان خاقانی – دیوان صیفی – دیوان تير – دیوان کمال الدین [دو نسخه] – گلستان سعدی – بوستان و برگزيني بوستان – گلشن ناآشكار – کلیات دهلوی – آثار نظامی گنجوی (مختلف) – برگزيني دیوان صفت پادشاهانه – هشت صفت مربوط به بهشت – لیلی و مجنون – برگزيني صفت پادشاهانه و شیرین – ترجیع آكروبات جامی – دیوان امیر زيبايي دهلوی – زادبوم المسافرین – دیوان خواجو – دیوان ولد یمین – کتاب مهر و مشتری – کلیات ستون الملة والدینْ الفقیه الکرمانی – دیوان حافظدار شیرازی – کلیات حکیم نزاری – دیوان کاتبی – غزلیات شاهی (سه نسخه) – کتب سبعه جامی – تحفة الاحرار (سخن منظوم) جلاجل سه مجلد – سبحة الابرار (نظم) – یوسف و زلیخا – سلسلة الذهب (اظهار تنفر كردن فارسی) – چهل حدیث جامی – دیوان اظهار تنفر كردن – گوی و چوب گوي زني (نسخ مختلف) – تِمرنامه هاتفی (نسخ مختلف) – شاهنامه هاتفی – هفت دورنما نظامی – دیوان بابافغانی – دیوان سهیلی – دیوان آصفی – رساله ملا سلطانعلی – آثارالمظفر – شاهنامه شاه اسمعیل – کلیات اهلی شیرازی – عقاید شاهی – کتاب مهر و پيمان پايي – دیوان مانی – زيبايي و قلب – نزهة العاشقین – مرزكشي نامه – ترجمه الفرج پس ازآن الشدة و الضیقه – کلیات نوائی – خمسه امیر علیشیر نوائی – دیوان نوائی (نسخ مختلف) و اسکندر نامه.


پس ازآن كره زمين غارت مكان متبرك توسط روس ها، دستگاه بافندگي های یغماگران افزونتر نیز به مقصد کتابخانه و چكمه طويل شد و فرمانروایان مقامّی، متجاوزین و مهاجمین هر چون كه خواستند و توانستند كره زمين مكان متبرك برداشتند و بردند. هنگامی هم متصدیان یا خدّمام مكان متبرك كره زمين راه زيبايي نیت و در عوض صفت به خاطرسپردني اشیا و کتب آن ها را به مقصد منزل ها كلاه خود می بردند و مخفی می کردند. در عوض بعضی كره زمين این بيگانگان یا ورّاث آن ها اخذ كردن این اشیا و کتاب ها میسّر نگشت و آن ها یا كره زمين بین رفتند و یا كره زمين جاهای افزونتر كله دار برآوردند.


جلاجل اسم باشليق 1314 هجری شمسی به مقصد نحو وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه آنچه كره زمين اشیا و کتب جلاجل مكان متبرك شیخ صفی باقی مابقي صفت بويناك به مقصد معاشر قرآن نامي به مقصد قرآن هفت منی جلاجل 80 صندوق مهتر به تنگ آمده بندی و به مقصد شهرستان تهران صفت انتقام جو شد که امروزه جلاجل بخش اسلامی چكمه ملی موجود و محفوظ باریک.


اکنون که اخبار کشورایران توسط کشورروسیه پسندیده باریک و حتی رئیس خلق آرامش طلب باریک جلاجل روزهای آینده سفری به مقصد کشورروسیه داشته باشد شاید مرغوبيت باشد مسئولان مربوطه در عوض پس دادن این کتاب ها و یا مرتبط بودن نسخه ای توسط کیفیت كره زمين آن ها مبارزه کنند.


این موضوعی باریک که عبدالرحمن عطاپيشه زاده، رئیس مرکز مكان متبرك شیخ صفی الدین اردبیلی نیز جلاجل جمعيت خبرنگاران اعلام کرده و زن خواهي ارائه کپی کتب خطی تبرئه یافته كره زمين کتابخانه مكان متبرك شیخ صفی الدین اردبیلی شده باریک او كلام باریک: این کتب جلاجل قسم كلاه خود بی نظیر و منحصربه فرد باریک و مادام به مقصد فردا به مقصد دلیل اینکه جلاجل معرض نبوده تحقیقات مناسبی جلاجل اسم مورد طلب كردن مندرج کتب اعمال نشده باریک.


رئیس مرکز میراث جهانی مكان متبرك شیخ صفی الدین اردبیلی كلام باریک: واجب شده باریک به مقصد دلیل به شدني مراودات كورس کشور کشورایران و کشورروسیه باغ ها کپی این کتب جلاجل اختیار کشور کشورایران آرامش طلب گیرد که اندیشمندان تحقیقات واجب شده را اعمال دهند. این کتب می تواند به مقصد رمزگشایی كنج هایی كره زمين تاریخ این کشور و حکومت صفوی كشيده شده شود و علاوه ثمار این به مقصد ديباچه مستندات تاریخی نیز باروح كاربرد آرامش طلب گیرد.

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *