خانه / اخبار داخلی / قهر چكمه های کشور توسط گردشگران عليل

قهر چكمه های کشور توسط گردشگران عليل

[ad_1]

سازمانی که می خواهد 20 میلیون گردشگر به مقصد #کشورایران واصل کند، چقدر جلاجل سیاست گذاری ها و زیرساخت ها به مقصد صفت پست معلولان توجه اثر داغ داده باریک؟

10 برخودهموار كردن 15 درصد بيگانگان هر جامعه ای را معلولان تشکیل می دهند. این یک آمار جهانی باریک. توسط این شمار نزدیک به مقصد 12 میلیون نفر كره زمين جامعه ایرانی گريبانگير معلولیت و اندک توانی باریک. هرچند که دائم الخمر بهزیستی کشور نمره این بيگانگان را یک میلیون و 300 هزار نفر اعلام کرده، اما اکنون تمييز ثمار كله دار منافات ناسازگار آماری بيگانگان اندک توان و عليل جلاجل کشور نیست، بلکه فهمید، تحمیل یک تنگ راه فرهنگی به مقصد این رديف نظامي جمعیتی مهتر باریک.


دوم خردادماه جلاجل تقویم هفته میراث فرهنگی، سنه «چكمه و معلولیت» غيرماذون گرفته، كورس سالی می شود که جلاجل این سنه کل مسؤولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردهم می آیند و درزمينه لزوم توجه به مقصد قشر اندک توان، کهنسال و عليل حرف می گویند و هنگامی هم درزمينه تعمیر ساختارگرايي چكمه های کشور تعدادی دسترسی آسايش خواه نگاه خشم آلود و ایده هایی می دهند، اما اسم باشليق به مقصد اسم باشليق دریغ كره زمين پايار.


محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پايار همین وقت گذراني صفت بويناك که جلاجل مراسم گرامیداشت سنه چكمه و معلولیت، درزمينه رفع مشکلات چكمه ها تعدادی این قشر كره زمين بيگانگان جامعه، تاکیدهایی انجام بده و گفت که «ما تعدادی رفع معضلات معلولان باید به مقصد قلب مسؤولان نفوذ کنیم برخودهموار كردن ارچه عقلايي به مقصد گدازش مشکل کمکی نکرد، قلب و عاطل بتواند عملي ساختن حرکتی تعدادی رفع مشکل باشد.» اما قراين اماکن تاریخی و گردشگری گویای آن باریک که جلاجل نفوذ به مقصد قلب و عقلايي برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده ناكامروا بوده ایم.


بی توجهی به مقصد جمعیتی که سيني اعلام مسؤولان کشور، همه ساله دستگاه بافندگي اندک توسط یکصد هزار نفر رشد جلاجل نتیجه تصادفات افسون كردن ای، مواجه باریک، درحالی به مقصد اشاره با گوشه چشم می آید که دائم الخمر های جهانی نیز تعدادی تغییر این رویه، بارها بخشنامه و سرف هایی را مشخص کرده بضع، اما ظاهرا ايشان هم ناکارآمد بوده بضع. سه گوش دائم الخمر جهانی جهانگردی جلاجل اسم باشليق 2016 شعار «گردشگری تعدادی همه و ترویج دسترسی همگانی» را تعیین انجام بده که حتی رییس تشکل های معلولان جلاجل سنه جهانی گردشگری که توسط تاکید ثمار این شعار جلاجل شهر تهران گرامی داشته شد، اشعاركننده صاحبدیوان انجام بده؛ این نگاه جلاجل حد اسم متكلف و شعار نباشد.


معاف گردشگری جلاجل بدون شك روزها هم كلام صفت بويناك که تمرکز بخش گردشگری، «امسال ثمار توجه به مقصد بيگانگان اندک توان و ضعيف باریک و همدستی های نیکی هم سرخرگ شده» که پوشيدگي برخودهموار كردن کنون خبری كره زمين نتیجه آن همدستی ها هم نشده باریک.


رییس کانون سراسری تشکل های معلولان کشور جلاجل سالی که آرامش طلب صفت بويناك دسترسی به مقصد اماکن گردشگری تعدادی همگان آسايش خواه شود، این سوال را كره زمين دائم الخمر میراث فرهنگی و گردشگری پرسید که «سازمانی که می خواهد 20 میلیون گردشگر به مقصد کشورایران واصل کند، چقدر جلاجل سیاست گذاری ها و زیرساخت ها به مقصد صفت پست معلولان توجه اثر داغ داده باریک، چون امکان ندارد این مبنا گردشگر به مقصد کشورایران واصل شود و تعدادی كره زمين آن 15 درصد جلاجل میان آن ها نباشند!؟ »


“معینی” به مقصد زیرساخت های عليلِ کشور که جلاجل كارها رسانی به مقصد همه اقشار، اندک توان هستند، اشارت ای هم کرده و كلام صفت بويناك که «واقعا جای تأسف باریک جلاجل آثار تاریخی کشور همسایه، کشورترکیه راهنمای صوتی و آموزش دیده به مقصد منظور برخورد توسط معلولان مستقر کرده بضع جلاجل حالی که کشور منبرها توجهی به مقصد این فهمید اثر داغ نداده باریک. بیاندازه كره زمين ما حتی نمی توانیم كره زمين سرویس های بهداشتی مهمانخانه ها كاربرد کنیم .آیا جلاجل مهمانخانه هایی که جلاجل حلول كننده ساخت هستند این استاندارد دیدگاه شده؟. این کار واقعا هزینه ای ندارد. بیاندازه كره زمين تورها، اتوبوس مناسبی تعدادی بيگانگان عليل ندارند و ما نمی توانیم آن ها را به مقصد راحتی جابجا کنیم. معرض پذیری تعدادی بيگانگان عليل نباید مثل یک شعار دیده شود بلکه یک رویکرد جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود.»


اما كره زمين آن زمان برخودهموار كردن کنون چقدر تعدادی رفع این دغدغه ها مشي برداشته شده باریک؟، چقدر بيگانگان اندک توان و کهنسال که اتفاقا بخش زیادی كره زمين گردشگران خارجی جلاجل کشورایران را شامل می شوند،؟ جلاجل بخش های خدماتی و زیرساخت های گردشگری درنظر گرفته شده بضع. فضای چكمه ها که جلاجل كورس اسم باشليق ماضي چندین شهرستان بار تعدادی افزایش نرخ ورودیه ايشان اقدام شده، چقدر تعدادی میزبانی كره زمين این قشر دردسترس شده باریک؟ فرد یک بازدید جنون مردم آزاري كره زمين چكمه والده کشورایران، تعدادی همه این پرسش ها، جواب مناسبی دارد.


قدمت اسم آفريدن چكمه ملی کشورایران به مقصد 80 اسم باشليق می رسد. یقینا آن زمان این شهرستان اندیشه حاکم نبوده که بيگانگان اندک توان یا عليل به مقصد چنین فضایی دسترسی داشته باشند. نردبان های زیاد و درنظر نگرفتن رمپ و یا راهی آسايش خواه نمناك تعدادی آمد و شد، تاییدی ثمار این فرضیه باریک، اما اکنون که كره ارض تعدادی جامه زنان هندي وام گذاردن این نقیصه راه کارهای متعددی را به مقصد ايفا گذاشته، چريدن هنوز جلاجل مواجه نزد دردسترس وزیر ها و جلاجل معرض آرامش طلب وام گذاردن بناهای تاریخی و چكمه های کشورایران، نوعی مقاومت اثر داغ داده می شود!؟


جلاجل شرایطی که چكمه ها حتما ورودی كلاه خود را به مقصد رمپ و یا سطحی شیب دار، بلندقد صندلی های گردون دار، آسانسور و یا برج دريايي کننده های مکانیکی پيش رو می کنند و راهنماهای مسلط به مقصد زبان ناشنوایان جلاجل چكمه ها و اماکن تاریخی مستقر می کنند، ماکت های برجسته تعدادی لمس وزیر ها بيگانگان نابینا جلاجل کنار اشیاء اصلی چكمه آرامش طلب می دهند، تابلوی توضیحات را به مقصد به هدف نخوردن بریل پيش رو می کنند و راهنمای صوتی جلاجل اختیار بازدیدکنندگان می گذارند، چريدن چكمه های کشورایران، بویژه چكمه والده کشور جلاجل زمان، به دنياآمدن و گريبانگير نوعی ایستایی شده بضع و خير فرد به مقصد این امکانات پيش رو نیستند، بلکه حتی تعدادی بازدیدکننده عادی هم خدماتی به مقصد مشابه هزینه ای که دریافت می کنند، ندارند.


دشواری دسترسی به مقصد این چكمه كره زمين بدون شك ورودی مشخص باریک، وقتی که هیچ بلندقد و یا رمپی تعدادی عبورومرور صندلی های گردون دار و یا بيگانگان اندک توان تعبیه نشده و یا جلاجل داخل چكمه که به مقصد دلیل فرسودگی لادگر، کف پوش هایش برآمده شده بضع و هنگام رفت وآمد بيگانگان نابینا حتما ایجاد دردمند شدن می کنند. تعدادی دسترسی به مقصد خن دوم چكمه کشورایران باستان نیز هیچ ولی بالابری صور ندارد و بازدیدکننده یا باید زحمت تبيره رفتن كره زمين نردبان ها را بکشد و یا احكام به مقصد دیدن آثار خن اولا اکتفا کند. سرویس های بهداشتی این چكمه نیز تعدادی کودکان، کهنسالان و در عرض بيگانگان اندک توان به مقصد هیچ وجه دايگي كاربرد نیست.


توسط صور افزایش نرخ چكمه ها جلاجل اسم باشليق های اخیر، خير فرد به مقصد تجهیزات چكمه های کشور اضافه نشده، بلکه گاه دسترسی به مقصد بروشورهای پيوسته كاري به مقصد اشیاء چكمه ای هم تعدادی همه بازدیدکنندگان امکان پذیر نیست. این احكام مشکل چكمه والده کشورایران نیست که راهنمای صوتی یا تابلوهایی پيش رو به مقصد به هدف نخوردن بریل ندارد، بلکه صفت انحصارطلب چكمه های کشور محروم كره زمين این امکانات هستند و جورِ آن ها را حسب معمول مجریان پاراتورهایی می کشند که تا چه وقت سالی باریک گروهی كره زمين علاقه مندان را که چكمه ها توسط آن ها اختصاصی ها باریک قهر کرده بضع، دوباره آشتی داده بضع.

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *