خانه / اخبار داخلی / یزد، شهر بازارهای تاریخی و سنتی

یزد، شهر بازارهای تاریخی و سنتی

[ad_1]

بازارهای تاریخی #یزد، كار نيك کهن معماری #کشورایران اسلامی را توسط صفت پيكارجو ها و بادگیرهای زیبایش، به مقصد رخ گردشگران می کشاند.

شهر تاریخی یزد یکی كره زمين بهترین شهرهای خشتی كره ارض باریک که همين به مقصد ديباچه رئيس ديوان یکی كره زمين درخشان ترین میراث های فرهنگی و تمدن کهن جلاجل ادوار مختلف تاریخی کشورایران مطرح بوده باریک.


بازارهای قدیمی این شهر یکی كره زمين گيرايي های تاریخی آن محسوب می شود که گردشگران داخلی و خارجی زیادی هنگام محضر جلاجل این شهر كره زمين ايشان بازدید می کنند. بازارهای تاریخی یزد هنوز جلاجل بین مردم این دیار اهمیت خصوصی ای دارند و كره زمين کانون های بااستعداد گردشگری مدیر نیز به مقصد نمره می روند، بازارهایی که وعاء استراتژیک مهمی جلاجل بافندگي كردن تاریخی یزد داشته و مقام فروش صنایع دستی قدیمی و سنتی باریک.


بازارگاه خان


یکی كره زمين زیباترین و خنيدهنام ترین این بازارهای کهن جلاجل شهر تاریخی یزد، بازارگاه خان باریک که ساخت آن به مقصد دورودورنگ ناصرالدین شاه برمی گردد؛ این بازارگاه كره زمين يكباره نقاط دیدنی و قدیمی شهر یزد به مقصد نمره می آید. كلكسيون زیبا و قدیمی بازارگاه خان، حسینیه، پيمان انبار و حمام جنب آن شناسنده معماری ماضي این دیار باریک و ساختارگرايي متفاوت و ناموس متباین این بازارگاه، حکایت كره زمين ساخت تدریجی اش دارد.


كلكسيون خان كره زمين تا چه وقت قابل تشکیل شده و جلاجل قلب كلاه خود بازارها و تیمچه های متعددی را مكان داده باریک و هر تا چه وقت هر کدام كره زمين این بازارها غيرماذون خاص كلاه خود را دارند اما امروزه جلاجل میان عموم مردم همه این بازارها فروسو ديباچه بازارگاه خان شناساننده می شوند.


‏كره زمين نصيب های مختلف بازارگاه خان یزد می توان به مقصد بازارگاه زرگری، بازارگاه پنجه علی، بازارگاه قیصریه، بازارگاه علاقبندی، بازارگاه کاشیگری، بازارگاه چیت سازی، بازارگاه ‏ملااسماعیل، بازارگاه افشار، بازارگاه صدری (شهزاده فاضل)، بازارگاه قاپو مهریز و بازارگاه مسگرها اشارت انجام بده.


گفتنی باریک، كلكسيون ی این بازارگاه جلاجل اسم باشليق 1382 توسط شماره 8544 جلاجل فهرست آثار ملی کشور به مقصد مندرج رسیده باریک.


بازارگاه زرگری


بازارگاه زرگری یزد نیز به مقصد وسيله بلد و معروفیت طلای یزد جلاجل کنار بافندگي كردن تاریخی و قدیمی كلاه خود به مقصد وسيله بلد و ویژگی های خاص طلای یزدی همين باروح توجه گردشگران بوده باریک. قدمت این بازارگاه به مقصد قرمپف های دوازدهم و سیزدهم هجری قمری ثمار می گردد و ميله بازارگاه به مقصد لفظ برخود هموار كردن و تویزه توسط قوس های هلالی و جناقی باریک و جلاجل برخود هموار كردن این بازارگاه نورگیرهایی دیده می شود که جلاجل ميان بند قابل بازارگاه نیز بخشی به مقصد لفظ برخود هموار كردن تراويده باریک.


بازارگاه زرگری یزد دارای 53 باب مغازه باریک که طلاهای موجود جلاجل آن ها، صاعقه چشمان رهگذران را می رباید. این بازارگاه نیز جلاجل اسم باشليق 1382 توسط شماره 8527 جلاجل فهرست آثار ملی کشور به مقصد مندرج رسیده باریک.


بازارگاه قیصریه


بازارگاه قیصریه جلاجل حد فاصل میدان و مدرسه خان یزد آرامش طلب دارد که مقام فروش ايران زمين های یزدی باریک و كره زمين نگاه خشم آلود معماری نسبت به مقصد بقیه بازارها نظم و ترتیب بهتری دارد و جلاجل چوبی توسط ارزشی جلاجل این بازارگاه باریک که به مقصد ولی همین كورس جلاجل، بازارگاه مقفل می شود.


قیصریه به مقصد فضایی كلام می شده که كره زمين دیدگاه خصوصیات معماری به مقصد یک قابل ی فرعی، دالان یا تیمچه و جلاجل مواردی به مقصد یک سرا شبیه بوده باریک و غالبا به مقصد نمایش ی کالاهای گران بها و منسوجات عالی اختصاص داشته باریک.


بازارگاه قیصریه یزد متعلق به مقصد اواخر مئه دوازدهم هجری قمری باریک و یکی كره زمين پنج بازارگاه خنيدهنام کشورایران به مقصد نمره می آید که جلاجل مدیر های شهرستان اصفهان، شیراز، کرمان، قزوین نیز صور دارد. این بازارگاه جلاجل اسم باشليق 1381 توسط شماره 7795 جلاجل فهرست آثار ملی کشور به مقصد مندرج رسیده باریک.


بازارگاه دورازه مهریز


بازارگاه قاپو مهریز كره زمين افزونتر بازارهای قدیمی و تاریخی یزد باریک که صوب آن شمالی-جنوبی باریک و جنوب آن كره زمين «بازارگاه خان» سرخرگ می شود و به مقصد کوچه دارالشفاء یا «دروازده تاریخی» شهر ختان می شود. این بازارگاه توسط «علی آقا داسغاله یزدی» جلاجل زمان «گورکانیان» ساخته شده و ارتفاع این بازارگاه قريب چادرپوش اسم هم معني و مصلحت ها به مقصد کار رفته جلاجل آن ساخته شده از خشت، گل، آجر و گچ و در عرض ميله آن به مقصد لفظ برخود هموار كردن و تویزه باریک.


بازارگاه قاپو مهریز متعلق به مقصد دورودورنگ قاجار باریک و توسط شماره 8543 جلاجل اسم باشليق 1382 جلاجل فهرست آثار ملی کشور به مقصد مندرج رسیده باریک.


بازارگاه پنجه علی


بازارگاه پنجه علی که به مقصد بازارگاه مسگران یزد نیز بلد دارد، قدمتی 600 ساله دارد و هنوز بافندگي كردن سنتی قدیم كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کرده باریک و مسگرها جلاجل تجارتخانه هایشان، كله دار به مقصد زیر و پی جلاجل پی توسط چکش و لمس، اثری بی بدیل خلق می کنند.


بازارگاه مسگرها كره زمين بازارهای سنتی و قدیمی شهر یزد متعلق به مقصد مئه نهم هجری و قمری باریک که درحد فاصل خیابان قیام آرامش طلب دارد و جلاجل آن انواع مصنوعات مسی و فلزی كره زمين قبیل صنایع دستی تزئینی، ظروف طباخ خانه و وسايل آلات کشاورزی ساخته و نمایش می شود و كره زمين این رو علاقه مندان به مقصد ظروف مسی می توانند انواع ظروف مسی را جلاجل بازارگاه مسگرهای یزد بیابند.


بازارگاه مسگرهای یزد جلاجل اسم باشليق 1381 توسط شماره 7786 جلاجل فهرست آثار ملی کشور به مقصد مندرج رسیده باریک.


بازارگاه کاشیگری


بازارگاه کاشیگری یزد نیز كلكسيون ای كره زمين کارگاه های کوچک آهنگری و تنظیم ی ابزارهای جنون مردم آزاري کشاورزی و لوازم باروح نیاز روستاییان باریک. این بازارگاه پيوسته كاري به مقصد زندیه و جلاجل میدان خان واقع شده باریک. بازارگاه مذکور جلاجل تاریخ 17 حرمل 1381 توسط شماره مندرج 7794 به مقصد ديباچه یکی كره زمين آثار ملی کشورایران به مقصد مندرج رسیده باریک.


تیمچه های یزد


یزد بازارهای تاریخی دیگری هم اعم كره زمين بازارگاه افشار پيوسته كاري به مقصد دورودورنگ قاجار به مقصد شماره مندرج 8542، بازارگاه صدری پيوسته كاري به مقصد اواخر دورودورنگ قاجار توسط شماره مندرج 8526، بازارگاه جعفرخان متعلق به مقصد دورودورنگ زندیه توسط شماره مندرج 7789، بازارگاه میرزا کریم پيوسته كاري به مقصد دورودورنگ قاجار توسط شماره مندرج 8528، بازارگاه زين ساز ها متعلق به مقصد مئه هشتم و توسط شماره مندرج 8525، بازارگاه حاضربودن عباسی پيوسته كاري به مقصد دورودورنگ قاجار و توسط شماره مندرج 7793، بازارگاه علاقبندی متعلق به مقصد اواخر مئه نهم و توسط شماره مندرج 7791 و بازارگاه ریسمانیان پيوسته كاري به مقصد دورودورنگ پهلوی اولا و توسط شماره مندرج 7790، دارد.


این بازارهای قدیمی نیز تیمچه های متعددی را جلاجل قلب كلاه خود جای داده بضع که منظور كره زمين تیمچه، کاروانسرای کوچکی باریک که جلاجل ناف بازارهای قدیمی صور داشته باریک. پوشيدگي جلاجل دورودورنگ های هم عصر به مقصد کاروانسراها یا سراهای کوچک و سرپوشیده، تیمچه كلام می شود. فضای تیمچه ها نسبت به مقصد کاروانسراها كره زمين دیدگاه اقتصادی گران نمناك بوده و تعدادی نمایش امتعه كم ارزش قیمت كاربرد نمی شده باریک.


جلاجل بازارهای یزد بزرگوار ثمار 20 تیمچه صور دارد که این مبنا حاکی كره زمين فروغ و رفت و آمد سوداگران كره زمين شهرهای افزونتر به مقصد یزد باریک و به مقصد ديباچه همال ای كره زمين آن ها می توان به مقصد تیمچه علی خان، ملک، وکیل و تیمچه هراتی که كره زمين تیمچه های توسط قدمت و کهن اسم باشليق یزد باریک، اشارت انجام بده.

« دنیای سفيران » این نوشته را كره زمين «
خبرگزاری ایسنا » آورده باریک. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری باریک.

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *