آخرین نوشته ها

شهربان وقايه شده طارُم، نگین طبیعتِ قزوین

شهربان وقايه شده نرده جلاجل نهایت جلاجل روزهای پایانی اسم باشليق 1395 به مقصد شهربان وقايه شده ارتقا مساحت گرفتن پیدا انجام بده. شهربان وقايه شده نرده یکی كره زمين نواحي وقايه شده بکر و تعجب انگيز مدیر قزوین باریک که جلاجل جبلت مغرب مدیر قزوین و جلاجل 90 کیلومتری …

توضیحات بیشتر »

سه مشکل اساسی جلاجل گردشگری کشورایران

حجره بازرگانی کشورایران جلاجل جدیدترین شرح احوال كلاه خود، قریب به مقصد 50 پیشنهاد در عوض افزایش سرمایه گذاری خارجی كره زمين طریق توسعه صنعت #گردشگری ارائه کرده باریک. كره زمين دورنما بخش خصوصی مقوله سرمایه گذاری بسیار بااستعداد باریک و گردشگری می تواند به مقصد ديباچه زمینه سرمایه گذاری …

توضیحات بیشتر »

شهرهای برتري جو كره ارض تعدادی سفيران و گردشگری جلاجل 2017

نشریه Lonely Planet جلاجل گزارشی که اخیرا ترتیب کرده، فهرستی كره زمين 10 شهر برتري جو كره ارض را تعدادی #سفيران و #گردشگری جلاجل 2017 اسم باشليق ارائه کرده باریک. جلاجل این بررسی عوامل مختلف و متنوعی باروح ارزیابی آرامش طلب گرفته بضع. بعضی كره زمين بااستعداد ترین شاخص های …

توضیحات بیشتر »

کتابی درزمينه «گردشگری موسیقی» منتشر شد

کتاب «ابتدا ای ثمار گردشگری موسیقی» به مقصد خامه بهنام افتخاریان منتشر شده باریک. موسیقی كره زمين طریق عجین كشته شدن توسط روح و جسم آدمی و به مقصد ديباچه كار نيك، یکی كره زمين جذابیت های مربوط به حوزه گردشگری محسوب می شود. گردشگری موسیقی كره زمين فراگرفتن های …

توضیحات بیشتر »

دستور كار ریزی های جدید در عوض چكمه ملی کشورایران

امیدواریم توسط بايسته تعادل باروح نیاز در عوض چكمه ملی موافقت شود برخودهموار كردن اشیاء جدید چكمه کشورایران‌باستان و هر شیء متعلق به مقصد دورودورنگ‌های مختلف تاریخی توسط توجه به مقصد جنس بتوانند جلاجل یک حيطه نفوذ‌ مشخص جلاجل چكمه آرامش طلب گیرند. “مدیرکل چكمه ملی کشورایران” «جبرئیل نوکنده» جلاجل …

توضیحات بیشتر »