آخرین نوشته ها

گردشگری به چه طريق كره زمين تبلیغات کلامی دیجیتال آما می سرما؟

سرویس های #گردشگری كره زمين دورنما پتانسیل #بازاریابی تعاملی و ارتباطی و نیز هم آهنگي توسط رسانه های اجتماعی جلاجل جایگاه بالایی آرامش طلب دارند. جلاجل دنیای فردا کمتر کسی صور دارد که به مقصد وعاء حیاتی فناوری مفروضات و پيوندها جلاجل زندگی روزمره، واقف نباشد یا آن را کمرنگ …

توضیحات بیشتر »

کشف کف آجری جلاجل حیاط ساختمان فتح الله یف

کاوش های باستان شناسی جلاجل #نشريه #علیشاه به مقصد کشف بقایای کف آجری تخریب شده حیاط اجاره دهنده ملی ساختمان تاریخی «فتح الله یف» كشيده شده شد. به مقصد شرح احوال روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بهرام آجرلو – رییس هیأت کاوش اضطراری نشريه علیشاه «مسجد علیشاه» و …

توضیحات بیشتر »

«گردشگری و معنویت» برند نوروز 96 مدیر سواره شد

«گردشگری و معنویت جلاجل #شیراز، سومین مزار شهر اهل بیت جلاجل کشورایران اسلامی» به مقصد ديباچه برند #نوروز 96 تعدادی مدیر سواره تجريد شد. “مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری مدیر سواره” به مقصد شرح احوال خبرگزاری ایسنا، مصیب امیری تقریر انجام بده: توسط تيرخور تقویت جایگاه گردشگری مدیر جلاجل مربوط …

توضیحات بیشتر »

لزوم حمایت نهادهای دولتی و غيرمشدد كره زمين صنایع دستی

مدیرکل دفتراسناد نتیجه بدي ها صنایع دستی زن خواهي حمایت نهاد های دولتی و بخش خصوصی كره زمين صنایع دستی شد. پویا محمودیان جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار ستاد خبری بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، اشارتاً اشارت به مقصد هرآينگي حمایت كره زمين صنایع دستی، كره زمين …

توضیحات بیشتر »

ساخت مهمانخانه های زبان شناسی جلاجل کشورروسیه

تين #گردشگری کشورروسیه، توسط تيرخور آموزش زبان روسی به مقصد بيگانگان خارجی، اقدام به مقصد طراحی دستور كار ساخت و توسعه #مهمانخانه های زبان شناسی جلاجل #کشورروسیه کرده باریک. به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر به مقصد حمل كره زمين سرویس خبری رامبلر، مدیر اجرایی تين جلاجل عقبنشینی این نبا …

توضیحات بیشتر »